ฟรี
 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลนิสิต

การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปีประเมิน)
จำนวน
นิสิต
ที่รับเข้า
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ
๔๔.๔๔            
                 
๒๓     ๑๔ ๖๐.๘๗        
๒๕         ๑๔ ๕๖.๐๐    
๓๙             ๑๘ ๔๖.๑๕
 
 
   
   
   
ผลการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน
-  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรมีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๔ รูป
   จากนิสิตผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ๙ รูป อัตราการสำเร็จของนิสิต
   คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔
-  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรมีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔ รูป
   จากนิสิตผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ๒๓ รูป อัตราการสำเร็จของนิสิต
   คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
-  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรมีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔ รูป
   จากนิสิตผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ๒๕ รูป อัตราการสำเร็จของนิสิต
   คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐
-  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรมีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๘ รูป
   จากนิสิตผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ๓๙ รูป อัตราการสำเร็จของนิสิต
   คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕
        จากข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนิสิต พบว่า การสำเร็จการศึกษาของนิสิต สำเร็จการศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร
๓.๓.๒-๑ รายงานสถิตินิสิตเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐