ฟรี
 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมศึกษา

คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา

 •     สาขาวิชาศาสนา(เฉพาะพระภิกษุ)   ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
 •     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา( สำหรับพระภิกษุและประชาชน) ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท

คณะสังคมศาสตร์

 •     ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(พระภิกษุุ) หลักสูตร 1 ปีการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท