ฟรี
 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
  895 วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา

 •     สาขาวิชาศาสนา(เฉพาะพระภิกษุ)   
 •     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา( สำหรับพระภิกษุและประชาชน)

คณะสังคมศาสตร์

 •     ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(พระภิกษุุ)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 • เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หลักฐานการรับสมัคร

 • รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรงจำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาระเบียนผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา( ขนาด A4 จำนวน 2ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
 • สำเนาหนังสือสุทธิ(สำหรับภิกษุสามเณร)หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ(สำหรับคฤหัสถ์) ขนาดA4 จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ขนาดA4 จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม,ธรรมศึกษา,บาลีชั้นสูง(ถ้ามี) ขนาดA4 จำนวน 2 ชุด

ค่าใบสมัครพร้อมคู่มือนิสิต ชุดละ 200 บาท

        รับสมัคร มกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี